Đếm số dòng code (Line of Code, LOC)

5 Apr 2022

Nếu xài Visual Studio thì có cái tool Calculate Code Metrics trong menu Analyze.

Hoặc không thì mở Power Shell lên cd vô folder cần đếm rồi chạy, nhớ thêm/ xóa mấy cái file ext cần thiết nha.

(gci -include .cs,.xaml,.js,.cshtml -recurse | select-string .).Count

#loc  #line  #code  #count  #analyze